Home > News & Updates > Panalangin Para sa Taon ng Parokya (PRAYER FOR THE PARISH Tagalog Version)

Panalangin Para sa Taon ng Parokya

Translated by the

Diocese of Malolos

Office on the Promotion of Basic Ecclesial Communities

 

Mapagmahal na Diyos, tinipon Mo kami bilang sambayanan ng bagong tipan na tinubos ng dugo ng iyong mahal na Anak, ang aming Panginoong Hesukristo. Binuo mo kami bilang sambayanan ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig; isang sambayanan na naglilingkod bilang pari, propeta at hari.

Buong pagpapakumbabang sumasamo kami, gawin Mong ang aming mga Parokya ay tunay na pinagka-isang sambayanan; isang Sambayanang sumasamba, nagpapatotoo, at nagpapahayag, at isang Sambayanang  naglilingkod.  Gabayan Mo ng iyong karunungan at pag-ibig ang aming mga pari, mga relihiyoso at relihiyosa at mga laykong lingkod at lahat ng gumaganap sa Parokya.

Bendisyunan mo ang lahat ng parokyano na bumubuo sa Parokya at Maliliit na Sambayanang Simbahan na nag-aalay ng kanilang panahon,talino at yaman bilang tagapamahala ng mga biyayang ibinigay Mo sa amin sa pagbuo namin ng iyong Simbahan.

Nawa ay liwanagan, pag-alabin at pasiglahin kami ng Banal na Espiritu upang aktibong makilahok sa misyon na ipinagkatiwala  mo sa amin sa Parokya. Nawa ay patuloy kaming maging maalam na pamayanan, nakikita ang tanda ng panahon at binibigyan kahulugan ito sa liwanag ng Ebanghelyo.

Maging tunay nawa kaming lebadura ng lipunan sa pamamagitan ng pagpapahayag ng Ebanghelyo sa lahat ng antas ng lipunan at pagpapanumbalik ng kaayusan alinsunod  sa kahalagahan ng Kaharian mo. At nawa ang diwa ng pakikipag-ugnayan at pagiging kabalikat sa pananagutan ay maghatid sa amin sa isang ganap at mabungang pakikipagka-isa sa Iyo at sa bawat isa.

Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen

 

 

 

#PB:mbc#PD:12/9/2016@9:49PM

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*