BEC Module: Diocese of Novaliches

BEC Module 1: Pangkalahatang Panimula

BEC Module 2: BEC_Ang Pahiwatig ng Pinagbagong Simbahan Ayon sa Pananaw ng Vatican II at PCP II

BEC Module 3: Ang Mga Ministri at ang Simbahan

BEC Module 4: Pag-unawa sa Pastoral Direksiyon ng Diocese of Novaliches

BEC Module 5: Ang Kahulugan ng Parokya at Papel ng PPC

BEC Module 6: Ang Simbahan Bilang Katawan ni Kristo

BEC Module 8: Pagbubuo ng BEC